Προθεσμίες για άδεια χρήσης νερού (γεωτρήσεις, πηγάδια) και αγροτικού ρεύματος

 

Νόμος 4280/2014 

"Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"

Φωτοερμηνείες

 

Φωτοερμηνεία Αεροφωτογραφιών. Δασολόγος - ΜελέτεςΦωτοερμηνεία

Τι είναι φωτοερμηνεία:

Φωτοερμηνεία λέγεται η διαδικασία εντοπισμού, αναγνώρισης, ταξινόμησης, οριοθέτησης και περιγραφής αντικειμένων, που απεικονίζονται σε αεροφωτογραφίες, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων .

Με την φωτοερμηνεία, δηλαδή, μπορεί να γίνει εκτίμηση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των διάφορων φυσικών ή ανθρωπογενών αντικειμένων, που εξετάζονται και της αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.

Έτσι π.χ. ο δασολόγος μελετητής μπορεί να εντοπίσει την ύπαρξη δασικής βλάστησης ή καλλιεργειας σε μια έκταση ή ίχνη παλαιότερης καλλιέργειας (βαθμίδες, ξηρολιθιες κ.ο.κ.), καθώς επίσης και ρεμάτων, κτισμάτων κλπ.

Μπορεί ακόμη να εκτιμήσει το είδος της βλάστησης, το ποσοστό κάλυψης στο έδαφος, το ύψος δένδρων ή κτιρίων, να υπολογίσει το εμβαδόν και τα όρια μιας ιδιοκτησίας, τις αποστάσεις από αιγιαλό ή άλλα σημεία ενδιαφέροντος κλπ.

 

Χρήσεις φωτοερμηνείας: 

Η φωτοερμηνεία μπορεί να αφορά αεροφωτογραφίες μιας και μόνο χρονολογίας ή μια σειρά χρονολογιών (διαχρονική φωτοερμηνεία), ανάλογα την περίπτωση. Ειδικότερα, η φωτοερμηνεία ιστορικών αεροφωτογραφιών (έτους 1945 ή 1960) είναι μια "βουτιά" στο παρελθόν, όπου συχνά εντοπίζονται εντυπωσιακές αλλαγές στις χρήσεις γης από τότε έως σήμερα διαχρονικά .

Στην Ελλάδα υπάρχουν αεροφωτογραφίες από το έτος 1938 (Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, ΕΚΧΑ ΑΕ, Υπουργείο Γεωργίας)  και αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο σε περιπτώσεις δικαστικής διαμάχης σε συνδυασμό με την τεχνική έκθεση φωτοερμηνείας ή για την απόδειξη αυθαίρετων κατασκευών. 

Φωτοερμηνείες αεροφωτογραφιών χρησιμοποιούνται, συχνότερα, στις παρακάτω περιπτώσεις :

  • για υποβολή αντιρρήσεων κατά πράξης χαρακτηρισμού του Δασαρχείου, τους Δασικούς Χάρτες και το Εθνικό Κτηματολόγιο
  • για πραγματογνωμοσύνες σε δικαστικές διαμάχες
  • για υποθέσεις άρσης ή μερικής ανάκλησης απόφασης αναδασωτέων εκτάσεων
  • για αναγνώριση τίτλων ιδιοκτησίας (άρθρο 67, Ν. 998/79) και εντοπισμό ορίων ή καταπατήσεων
  • για εντοπισμό κτισμάτων και αυθαίρετων κατασκευών 
  • για εντοπισμό και οριοθέτηση ρεμάτων και αιγιαλών
  • για εντοπισμό δρόμων, μονοπατιών, περιφράξεων κ.α.
  • για καταγραφή αλλαγών στις χρήσεις γης
  • για αναγνώριση του είδους βλάστησης, καμένων εκτάσεων κ.α.

 

"Στη Δασονομή διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην τέχνη της φωτοερμηνείας και ιδιαίτερα των εφαρμογών στη δασική νομοθεσία ώστε να μπορούμε να εγγυηθούμε ένα ποιοτικό αποτέλεσμα."

 

Πως γίνεται η φωτοερμηνεία:

Συνήθως εξετάζονται ζεύγη αεροφωτογραφιών διαδοχικής λήψης (στερεοζεύγη) με ειδικό μεγεθυντικό όργανο, το στερεοσκόπιο. Με την στερεοσκοπική παρατήρηση επιτυγχάνεται η τρισδιάστατη  απεικόνιση του ανάγλυφου και των αντικείμενων και οδηγούν σε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Ωστόσο μπορεί να γίνει και μονοεικονική παρατήρηση με τη χρήση μεγεθυντικού φακού ή ψηφιακά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Η φωτοερμηνεία συχνά συνδυάζεται με επιστήμες όπως τη δασολογία, τη φωτογραμμετρία, την τοπογραφία, τη γεωλογία κ.α, ενώ οι  μετρήσεις γίνονται με τη βοήθεια ράβδου ή σφήνα παράλλαξης και άλλων οργάνων ή και ειδικού λογισμικού σε υπολογιστή.