Προθεσμίες για άδεια χρήσης νερού (γεωτρήσεις, πηγάδια) και αγροτικού ρεύματος

 

Νόμος 4280/2014 

"Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις"

Αδειοδοτήσεις

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποστήριξη των πελατών μας σε θέματα που αφορούν το Δασαρχείο, όπως:

  • υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου Δασικού Χάρτη
  • υποβολή φακέλου για έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού
  • υποβολή ένστασης κατά πράξης χαρακτηρισμού στην Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων

 

Επίσης αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση των διαδικασιών αδειοδότησης και την παρακολούθηση εγκρίσεων για:

  • υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού (γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές)
  • ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (μαντριά, βουστάσια, πτηνοτροφικές μονάδες κ.λ.π.)
  • περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων 
  • ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιολικά πάρκα, μικρές ανεμογεννήτριες κ.α.)